Europeisk nettverk

Jødedommen har til enhver tid vært preget av mangfold som et resultat av at jødiske samfunn har vært spredt mange steder i verden. Derfor ble hvert samfunn preget av kulturen som den befant seg i.

I nyere tid har jødedommen antatt flere former bygget på forskjellige filosofiske tilnærminger til hvordan å forstå tradisjonen og hvordan forholde seg til fortiden.

Aleph Jewish Renewal 

Jeg har min utdannelse fra Aleph; Jewish Renewal. Aleph er en bevegelse som søker forbinde tidligere retninger innen jødeom (kalles trans-denominational). Utdannelsen som bevegelsen tilbyr faller inn under en nyere kategori rabbinerutdannelser i USA som utdanner rabbinere og kantorer (forsangere) som behersker den jødiske arv på tvers av de mange retningene; Ortodoks-, Reform-, Konservativ- eller Rekonstruksjonistisk jødedom. Tilknyttet Aleph; Jewish Renewal er rabbinere med bakgrunn fra alle jødiske ståsted. Utgangspunktet for mange er inspirasjonen gitt av Rabbiner Zalman Schachter Shalomi, en rabbiner med røtter i det hasidiske Europa. Med sin familie fant han tilflukt i USA under 2. Verdenskrig. En viktig bærebjelke i Aleph; Jewish Renewal sin grunnfilosofi er at vår tid er underlagt en like så omfattende forandringsprosess som  den som fant sted ca. 2000 år siden. Dengang gjennomgikk jødedommen en overgang fra tempelkult til rabbinsk jødedom og kristendommen fant sin begynnelse. Et viktig aspekt av fornyelsen som nå finner sted handler om å gjøre bevisst og å fremme feminine og inkluderende verdier for å skape et mer balansert utrykk i verden. I denne prosessen blir kvinners bidrag i den offentlige sfære av stor viktighet. Likeledes må verken kjønn eller seksuell legning hindre full deltagelse eller lederskap i rituelle rom. Rabbinere som utdannes innen Aleph: Jewish Renewal må være forankret i egen åndelig prosess, evne å favne tradisjonens grunnlag og premisser bade historisk og kulturelt, og samtidig kunne møte de behov og utfordringer som dagens virkelighet bringer.

se også www.aleph.org